POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FOOTBALL PARK
- STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY FASE -

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie działające pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy FASE z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem SKFN/BOP:145, NIP: 852-261-05-00, REGON: 360127606, zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@fase.com.pl telefonicznie pod numerem tel.: 91 446 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@footballacademy.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 500 200 490 wew. 8.

3. Zakres podmiotowy klauzuli i sposób pozyskania danych:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się przede wszystkim do danych osobowych osób korzystających z oferty Administratora w zakresie najmu hal sportowych prowadzonych w ramach działalności Administratora.

Pana/Pani dane osobowe zostają udostępnione Administratorowi bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji hali sportowej na stronie internetowej Administratora bądź w trakcie dokonywania rezerwacji hali w inny sposób (telefonicznie lub osobiście).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. w celu rezerwacji i udostępnienia hali sportowej w celach zgodnych z jej przeznaczeniem. W celu zawarcia umowy Administrator potrzebuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli nie poda Pani/Pan wyżej wskazanych danych, Administrator nie będziemy mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.


4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:
1) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem na udostępnienie hali sportowej w wybranej lokalizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie działalności sportowej, wynajmu hal sportowych, sprzedaży artykułów i odzieży sportowej, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7) w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
8) w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


5. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: wizerunek utrwalony na podstawie zdjęć oraz nagrań z monitoringu wizyjnego wykonywanych podczas korzystania z hal sportowych Administratora.

6. Odbiorcy danych:

1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności za zamówienie, partnerom Administratora współpracującym z Administratorem w zakresie jego działalności, podmiotom organizującym akcje marketingowe, dostawcom usług IT i oprogramowania, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską, organom Krajowej Administracji Skarbowej, właściwym jednostkom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także innym organom, którym Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa przekazywać regularne informacje związane z jego działalnością - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
2. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

7. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez następujące okresy:
1) przez okres zmierzający do zawarcia umowy, złożenia i przyjęcia do realizacji rezerwacji obiektu,
2) przez okres wykonywania umowy, w tym przez okres realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy ? dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,
3) przez okres udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień na zapytania,
4) przez okres do 3 miesięcy w zakresie danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego, albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy, jeśli dane pozyskane z monitoringu zostały wykorzystane w prowadzonych postępowaniach,
5) do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) w każdym przypadku ? przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
7) dla celów archiwalnych lub statystycznych ? przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.


8. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

9. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni ? prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
3) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ? prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
4) W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pana/Pani, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
7) Administrator może podejmować decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania, dostosowując swoje informacje i oferowane usługi lub towary do Pana/Pani preferencji;
8) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
Piłkarskie urodziny
JESTEŚ TUTAJ  

PIŁKARSKIE URODZINY

 

Urodziny to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka. Dzięki naszej pomocy może on nabrać specjalnego piłkarskiego charakteru!

Nasz zespoł dzięki swojemu doświadczeniu oraz łatwości nawiązywania kontaktu z dziećmi zapewni świetną zabawę w prawdziwie piłkarskim stylu!

Chciałbyś aby na jeden dzień Twoje dziecko stało się piłkarską gwiazdą? Możemy tego dokonać dzięki świetnej imprezie, której Twoja pociecha oraz jego goście nigdy nie zapomną! Wszystkie gry prowadzone są w atmosferze zabawy. Mecz, trening, konkurs rzutów karnych czy mini turniej piłki nożnej ucieszą dzieci w każdym wieku oraz ich rodziców!

   

   

WARUNKI ORGANIZACYJNE

- Urodziny orgaznizowane są w Football Park (wymagana opłata za wynajem obiektu wg. cennika - do dyspozycji gości jest cały obiekt)
- Przedział wiekowy dzieci przy każdej z opcji wynosi 4-14 lat i wymaga asysty rodziców przy
młodszych dzieciach
- Istnieje możliwość modyfikacji programu urodzin i dostosowanie go do oczekiwań klienta
- Pakiet urodzinowy mozna łączyć z pakietem BUBBLE FOOTBALL KIDS

Zadzwoń do mnie

607260461

Partnerzy

PARTNERZY:
 

2021 © Football Park
Centrum Piłkarskie all rights reserved - wszelkie prawa zastrzeżone

O.PRAWNA

FOOTBALL PARK SZCZECIN

Piotr Rabe

+48607260461

szczecin@footballpark.pl

71-241 Szczecin

Kontakt do centrali

www.footballpark.pl

| P. PRYWATNOŚCI |

pozostałe projekty FA Group

| FASE | FAUK | LPFA | GKACADEMY | FA | FPARK | FBABY |
1
20:06
   sobota, 15 maja 2021 roku