POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FOOTBALL PARK
- STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY FASE -

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie działające pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy FASE z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem SKFN/BOP:145, NIP: 852-261-05-00, REGON: 360127606, zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@fase.com.pl telefonicznie pod numerem tel.: 91 446 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@footballacademy.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 500 200 490 wew. 8.

3. Zakres podmiotowy klauzuli i sposób pozyskania danych:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się przede wszystkim do danych osobowych osób korzystających z oferty Administratora w zakresie najmu hal sportowych prowadzonych w ramach działalności Administratora.

Pana/Pani dane osobowe zostają udostępnione Administratorowi bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji hali sportowej na stronie internetowej Administratora bądź w trakcie dokonywania rezerwacji hali w inny sposób (telefonicznie lub osobiście).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. w celu rezerwacji i udostępnienia hali sportowej w celach zgodnych z jej przeznaczeniem. W celu zawarcia umowy Administrator potrzebuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli nie poda Pani/Pan wyżej wskazanych danych, Administrator nie będziemy mógł zawrzeć z Panią/Panem umowy. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.


4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:
1) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem na udostępnienie hali sportowej w wybranej lokalizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Państwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie działalności sportowej, wynajmu hal sportowych, sprzedaży artykułów i odzieży sportowej, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7) w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
8) w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


5. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: wizerunek utrwalony na podstawie zdjęć oraz nagrań z monitoringu wizyjnego wykonywanych podczas korzystania z hal sportowych Administratora.

6. Odbiorcy danych:

1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności za zamówienie, partnerom Administratora współpracującym z Administratorem w zakresie jego działalności, podmiotom organizującym akcje marketingowe, dostawcom usług IT i oprogramowania, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską, organom Krajowej Administracji Skarbowej, właściwym jednostkom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także innym organom, którym Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa przekazywać regularne informacje związane z jego działalnością - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
2. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

7. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez następujące okresy:
1) przez okres zmierzający do zawarcia umowy, złożenia i przyjęcia do realizacji rezerwacji obiektu,
2) przez okres wykonywania umowy, w tym przez okres realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy ? dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,
3) przez okres udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień na zapytania,
4) przez okres do 3 miesięcy w zakresie danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego, albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy, jeśli dane pozyskane z monitoringu zostały wykorzystane w prowadzonych postępowaniach,
5) do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) w każdym przypadku ? przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
7) dla celów archiwalnych lub statystycznych ? przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.


8. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

9. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni ? prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
3) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ? prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
4) W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pana/Pani, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
7) Administrator może podejmować decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania, dostosowując swoje informacje i oferowane usługi lub towary do Pana/Pani preferencji;
8) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
Football Park - Centrum piłkarskie

Football Park - Centrum Piłkarskie!


W CENTRACH PIŁKARSKICH FOOTBALL PARK ZNAJDZIESZ:

   


NA SKRÓTY:

   

Partnerzy

PARTNERZY:
 

2021 © Football Park
Centrum Piłkarskie all rights reserved - wszelkie prawa zastrzeżone

O.PRAWNA

Football Park

Kowalska 2

45-588 Opole

Tel/Fax: +48 500 200 490

info@footballpark.pl

Kontakt do oddziałów

www.footballpark.pl

| P. PRYWATNOŚCI |

pozostałe projekty FA Group

| FASE | FAUK | LPFA | GKACADEMY | FA | FPARK | FBABY |
1
18:38
   sobota, 15 maja 2021 roku